banner
صفحه اصلی > درباره تارا > نظام های مدیریتی

نظامهاي مديريتي شركت مهندسي تارا با نگرش فرآيندهاي تجاري Business Process طرحريزي شده است.

Best Practice برگزيده شده در طرحريزي فرآيندها و سيستمها بر اساس استانداردهاي ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸, PMBOK:۲۰۰۸  بوده است.

بخشي از سيستم ها، فرآيندها و نظام هاي اطلاعاتي طرحريزي و استقرار يافته و بخش دیگر نیز در حال استقرار می باشد که به شرح ذيل معرفي مي گردند :

مديريت استراتژي وسیستم مدیریت  هدفگذار.

تعريف و طرحريزي فرآيندهاي تجاري شركت.

سيستم هاي پشتيباني شامل:

           خريد و برنامه ريزي خريد، كنترل موجودي ها و انبارها،‌ مديريت ماشين آلات،‌پرسنلي و سازماندهي.

سيستم هاي مكانيزه بر اساس طرح هاي توسعه ICT Master Plan) IT ) شامل :

           اتوماسيون اداري، MIS مكانيزه بين پروژه ها و دفتر مركزي،‌ انبار، مالي،‌ پرسنلي، نگهداري و تعميرات و مديريت ماشين آلات، كنترل پروژه.

سیستم تضمین کیفیت.

سیستم کنترل کیفیت (QC) در عملیات اجرایی پروژه ها.

سیستم ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (HSE).

سیستم ارزیابی کیفی و Audit پروژه ها.

تعريف و طرحريزي فرآيندهاي سيستم مديريت پروژه.

سيستم مدیریت قيمت تمام شده مطابق باWBS طرحريزي شده.

سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه و برنامه ريزي منابع.

سيستم مديريت تامين كنندگان و پيمانكاران.

سيستم طرحريزي پروژه ها و تدوين طرح هاي كيفيت پروژه.

سیستم بودجه بندی پروژه.

سیستم مدیریت منابع انسانی و سیستم های انگیزشی.

سیستم های سنجش و ارزیابی بهره وری.